Zaměstnavatelé často přemýšlejí, jak svým zaměstnancům přidat, aniž by na tom byli daňově biti. Zdanění práce je totiž v ČR jedno z nejvyšších na světě. Naštěstí však v zákoně nalezneme několik úlev v podobě osvobození některých zaměstnaneckých benefitů. Ty platí pro pracovníky na DPP i DPČ. Vztahují se i na jednatele společností s r. o., kteří mají nárok na benefit sjednaný ve smlouvě o výkonu funkce.

Benefity můžeme dle daňových dopadů rozdělit do tří kategorií:

 1. Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele + zdanitelný příjem zaměstnance (daňově stejně nevýhodné, jako zdanění v běžné výplatě - proto se zde těmto benefitům věnovat nebudeme)
 2. Daňově uznatelný náklad zaměstnavatele + osvobozený příjem zaměstnance (nejvýhodnější varianta)
 3. Daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele + osvobozený příjem zaměstnance (o něco méně výhodné, ale pořád menší zdanění, než v běžné výplatě)

Benefity jako daňový náklad (včetně osvobození u zaměstnance)

 

Stravenky/stravenkový paušál

Oba tyto benefity jsou daňově velmi výhodné, avšak není možné je kombinovat, proto se zaměstnavatel musí rozhodnout jen pro jednu variantu. Ze všeho nejdříve by si měl stanovit, kolik peněz chce vlastně touto formou poskytovat. Zde totiž vstupuje do hry částka, vypočtená jako 70% z horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Částka je pohyblivá, pro rok 2023 činí 107,10 Kč. Na tuto částku jsou totiž navázány limity pro osvobození příjmu u zaměstnance a daňovou uznatelnost nákladu.

Pokud zaměstnavatel nechce poskytovat na stravování vyšší částku než 107,10 Kč a směny jeho zaměstnanců jsou kratší, než 12 hodin, bude pro něj pravděpodobně výhodnější zvolit stravenkový paušál. Jeho hlavní výhody jsou:

 • zaměstnanec dostane peníze přímo ve výplatě a je na jeho uvážení, za co je utratí
 • šetří náklady na provizi vydavatelům stravenek
 • šetří administrativní náklady s nákupem a distribucí papírových stravenek či stravenkových karet

Hlavní nevýhodou stravenkového paušálu je to, že pokud by se poskytuje více, než zákonem stanovený limit, rozdíl je zaměstnancův příjem podléhající dani, exekučním srážkám, sociálnímu i zdravotnímu pojištění. Např. při stravenkovém paušálu 150 Kč by bylo 107,10 Kč osvobozeno a 42,90 Kč by se zdanilo jako klasická mzda. Pro daňovou uznatelnost nákladu u zaměstnavatele není stanoven žádný limit. Jsou však stanoveny jiné dvě podmínky: 1) přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvající alespoň 3 hodiny; 2) zaměstnanci nesmí vzniknout nárok na stravné při pracovní cestě (cesta delší než 5 hodin)

Hlavní výhodou stravenek je, že pro osvobození u zaměstnance neexistuje limit. Zastropována je pouze daňová uznatelnost nákladu u zaměstnavatele. Lze uznat maximálně 55 % ceny jídla za jednu směnu, maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem (107,10 Kč). Jako příklad uvedeme stravenku hodnoty 180 Kč (pro rok 2023). Do 55% její hodnoty (99 Kč) se jedná o osvobozený příjem a daňový náklad (nejvýhodnější typ benefitu) a zbylých 45% (81 Kč) je osvobozený příjem a nedaňový náklad (někdy se tuto část hodnoty stravenky zaměstnavatelé rozhodnou strhávat ze mzdy). Stejný režim jako pro stravenky platí také pro přímé poskytnutí stravování. Místo hodnoty stravenky se počítá s nákladovou hodnotou jídla s DPH.

Penzijní/Životní

Penzijní připojištění se státním příspěvkem; doplňkové penzijní spoření; penzijní pojištění; pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití; důchodové pojištění. Toto je výčet produktů, na které může zaměstnavatel přispívat, aniž by zaměstnanec musel příjem zdaňovat. Pro osvobození však existují podmínky, které musí tento příspěvek splňovat:

 • Maximální výše příspěvku je 50.000 za rok na všechny produkty dohromady
 • Příspěvek musí být poukázán přímo na účet zaměstnance u instituce (penzijní společnosti, pojišťovny...)
 • Pravidlo "60+60" (neplatí pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření). Zjednodušeně řečeno, smlouva musí být sjednána alespoň na šedesát měsíců a do dovršení věku 60 let pojištěného. Upozorňujeme, že při předčasném ukončení smlouvy hrozí zaměstnanci dodanění získaných výhod v daňovém přiznání až 10 let nazpět! O podmínkách daňové uznatelnosti konkrétního produktu se doporučujeme informovat přímo u pojišťovny.

Pro daňovou uznatelnost na straně zaměstnavatele platí, že nárok na příspěvek musí být sjednán v pracovní či kolektivní smlouvě nebo stanoven ve vnitřním předpisu zaměstnavatele. V případě jednatelů je nutno nárok stanovit ve smlouvě o výkonu funkce.

Vzdělání a rekvalifikace

U zaměstnance jsou osvobozeny nepeněžní příjmy (placeno zaměstnavatelem přímo na účet vzdělávacího zařízení) za: 1) odborný rozvoj související s předmětem činnosti zaměstnavatele 2) rekvalifikaci dle zákoníku práce. Pokud by vzdělávací kurz nesouvisel s předmětem činnosti zaměstnavatele, bylo by možné příjem také osvobodit, avšak jen za podmínky uhrazení z nedaňových nákladů.

Za odborný rozvoj se dle zákoníku práce považuje:

 • zaškolení a zaučení
 • odborná praxe absolventů
 • prohlubování kvalifikace (udržování, obnovování a průběžné doplňování, kterým se nemění podstata kvalifikace)
 • zvyšování kvalifikace (studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele)

Z hlediska daňové uznatelnosti nákladu u zaměstnavatele je podstatné, aby vzdělávání souviselo s předmětem jeho vykonávané činnosti. Ve strojírenské firmě například nepůjde uznat kurz vyšívání. Naopak kurz angličtiny obchodního zástupce jednajícího se zahraničními partnery nejspíš nebude problém. Pro daňovou uznatelnost není nutné, aby bylo plnění pro zaměstnance v nepeněžní podobě.

Motivační příspěvek pro studenty

O co se vlastně jedná? Jde o příspěvek, který společnost na základě smlouvy/dohody (vzor dohody z MŠMT zde) poskytuje studentovi SŠ či VŠ, připravujícímu se na výkon profese. Motivačním příspěvkem se rozumí: stipendium, příspěvek na: stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v hromadné dopravě do místa vzdělávání, pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů.

U studenta se jedná o zdanitelný příjem. Pokud však nemá jiné zdanitelné příjmy, tak po uplatnění základní slevy na poplatníka nevznikne žádná daňová povinnost. Sociálním a zdravotním odvodům příspěvek nepodléhá, protože student zatím není zaměstnanec společnosti. Daňová uznatelnost na straně poskytovatele příspěvku je zastropována limitem 10.000 Kč měsíčně pro studenty VŠ a 5.000 Kč měsíčně pro ostatní studenty a žáky.

Zákon předpokládá, že po ukončení studia by měl být uzavřen pracovněprávní vztah. Nestanovuje však, na jak dlouho, ani o jaký druh pracovního poměru by se mělo jednat. Není řešena ani situace, kdy tento vztah uzavřen ani nebude. Je však na místě upozornit, že pokud by se pracovněprávní vztah se studentem nakonec neuzavřel nebo uzavřel jen formálně na krátkou dobu, mohlo by být uplatnění motivačního příspěvku v nákladech správcem daně rozporováno. Správce daně by si situaci mohl vyložit tak, že smlouva byla uzavřena pouze formálně a za jediným účelem snížením daňové povinnosti (tzv. zneužití práva).

Benefity jako nedaňový náklad (pouze osvobozený příjem zaměstnance)

 

Příspěvky na kulturu, sport a volný čas

Jedná se o poměrně rozsáhlou škálu benefitů, které pokud jsou hrazeny z nedaňových výdajů, jsou osvobozeným nepeněžním příjmem nejen zaměstnanců, ale také jejich rodinným příslušníkům (nejen z hlediska příbuzenského/manželského, ale i třeba dle faktického soužití). Oproti příspěvkům na dovolenou zde dokonce zákon ani nestanovuje maximální limit hodnoty čerpání a je tak na jen uvážení zaměstnavatele, kolik plnění svým zaměstnancům poskytne. Co konkrétně do těchto benefitů spadá:

 • kulturní akce (vstupenky do kina, divadla, koncerty...)
 • sportovní akce (vstupenky na sportovní utkání)
 • použití sportovních a tělovýchovných zařízení (pronájem tělocvičny, laser game, posilovna...)
 • použití zařízení péče o děti předškolního věku (úhrada školkovného)
 • příspěvek na tištěné knihy (včetně obrázkových pro děti)

Upozorňujeme, že podmínkou pro osvobození je, že plnění musí být nepeněžní. Čili zaměstnanec nemůže dostat peníze na úhradu benefitu. Benefit musí být placený přímo zaměstnavatelem, služební kartou, případně proplacen zaměstnanci zpětně na základě dokladu vystaveného na účet zaměstnavatele. V poslední době jsou oblíbené také různé druhy předplacených karet, ze kterých mohou zaměstnanci benefity čerpat pouze na ony osvobozené účely.

Příspěvek na dovolenou

Pro poskytnutí rekreace či zájezdu pro zaměstnance se vztahují obdobné podmínky jako pro příspěvky na kulturu a sport. Tedy podmínka nedaňového nákladu u zaměstnavatele, nepeněžního plnění a možnost vztáhnout benefit i na rodinného příslušníka. Hlavní rozdíl je v zastropování benefitu částkou 20.000 Kč za zaměstnance na rok. Pod příspěvkem na dovolenou si můžeme představit zaplacení zájezdu u CK, proplacení ubytování, dopravy, výletů, prohlídek, skipasů nebo pronájem speciálního vybavení. To vše opět nepeněžní formou na účet zaměstnavatele.

Zboží a služby zdravotního charakteru

Jednat o  pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení. Pod tím si můžeme konkrétně představit úhradu různých rehabilitačních či preventivních zdravotních procedur, příspěvky na vitaminy, úhrada různých očkování či v testování na COVID-19. Dále zde spadá pořízení zdravotnických prostředků, tedy např. zdravotní obuv či dioptrické brýle. To vše opět nejen pro zaměstnance, ale i jejich rodinné příslušníky. Také u těchto benefitů je podmínka, že se musí jednat o nepeněžní plnění. Čili zaměstnavatel zboží či službu přímo uhradí, nebo zpětně proplatí na základě dokladu vystaveného na jeho účet.

Zákon umožňuje osvobodit pouze pořízení zboží/služby od zdravotnického zařízení. Je tedy třeba se ujistit, že poskytovatel je registrován v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Nemůžeme zaměstnanci osvobodit masáž v kdejakém wellness hotelu, ale výhradně v rámci registrovaného zdravotnického zařízení.

Nepeněžní dary

Zaměstnanec má od daně osvobozené pouze nefinanční dary a to ještě za splnění celé řady podmínek. Zaměstnavatel hov nedaňových nákladech, v úhrnu jeho hodnota může dosáhnout max. 2.000 Kč/rok a musí být poskytnut jen u některé z následujících příležitostí:

 • při pracovních výročích 20 let a dále každých 5 let trvání pracovního poměru (možno zahrnout i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů)
 • při životních výročích 50 let a dále každých dalších 5 let věku;
 • při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu
 • za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí pomoci při požáru, živelní pohromě a jiné mimořádné události