Připravili jsme pro Vás stručný přehled změn v daních od 1.1.2024:

1) DPH

 

Od 1.1.2024 se stávající snížené sazby DPH nahrazují jednou sníženou sazbou ve výši 12 %, kterou budou zatíženy např. potraviny, vodné, stočné a teplo. Výše základní sazby zůstává beze změny, ale bude nově aplikována např. na kadeřnické služby, nápoje, úklidové práce v domácnosti či skladování komunálního odpadu.

Dochází k omezení odpočtu DPH u osobních automobilů na hodnotu DPH ve výši 420 tis. Kč, což odpovídá pořizovací ceně vozidla ve výši 2 mil. Kč.

2) Daň z příjmů právnických osob

 

Současná sazba daně z příjmů právnických osob bude zvýšena z 19% na 21 %. Od roku 2024 dochází ke zrušení uznatelnosti nákladů u tichého vína jako daru do výše 500 Kč, omezuje se daňová uznatelnost odpisů osobních automobilů pořízených pro činnosti související s ekonomickou činností na maximální výši 2 mil. Kč. 

Daňová uznatelnost nepeněžních zaměstnaneckých benefitů bude nově vázána na zdanění na straně zaměstnance. To znamená, že nepeněžní benefity, které budou poskytovány do limitu osvobození na straně zaměstnance, budou u zaměstnavatele daňově neuznatelné a naopak ty nadlimitní budou u zaměstnanců zdaňovány a u zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad.

3) Daň z příjmů fyzických osob

 

Sazby 15 a 23 % zůstávají zachovány, ale dojde ke snížení limitu pro vyšší sazbu daně, a to z původního 48násobku průměrné mzdy na 36násobek průměrné mzdy, což v roce 2024 bude odpovídat částce 1 582 812 Kč.

Od roku 2024 bude omezeno využití daňové slevy na manželku/manžela pouze na situaci, kdy pečuje o dítě do 3 let věku. Zrušena bude sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) a sleva na studenta. Rovněž bude zrušena možnost odpočtu příspěvku zaplaceného odborové organizaci a odpočtu na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Dochází k zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 % z vyměřovacího základu, čímž se celkové odvody na sociální pojištění u zaměstnanců zvýší z 6,5 % na 7,1 %.

Od roku 2024 bude zaveden nový limit pro osvobození ostatních příjmů (s výjimkou příjmů z příležitostných činností a příležitostných nájmů movitých věcí atd., kde zůstává limit 30 tis. Kč zachován), a to ve výši 50 tis. Kč, který se uplatní v situacích, kde nejsou jiná pravidla pro osvobození.

Příjmy z prodeje cenných papírů a jiných podílů v obchodní korporaci, které splňují aktuálně platný časový test jejich držby (3 roky pro CP a 5 let pro ostatní podíly v obchodní korporaci) budou od roku 2025 podléhat dalšímu kritériu pro osvobození, a to hodnotě 40 mil. Kč. V případě, že příjem přesáhne tento maximální limit, bude nadlimitní část příjmu podléhat zdanění a jako výdaj bude možné využít tržní hodnotu daného obchodního podílu určeného dle zákona o oceňování k 31.12.2024.

Pro OSVČ se upravuje vzorec pro výpočet sociálního pojistného (odvody budou vyšší) a zvyšují se také minimální odvody. Základ pro výpočet odvodů pojistného z aktuálních 50 % na 55 % základu daně. Minimální vyměřovací základ na důchodové pojištění OSVČ se ze současných 25 % průměrné mzdy zvyšuje na 30 % průměrné mzdy (od roku 2025 na 35 % a od roku 2026 na 40 %). Pro OSVČ účastné na nemocenském pojištění dochází ke zvýšení sazby pojistného z 2,1 % na 2,7 % z vyměřovacího základů. Minimální odvody pro rok 2024 se tedy změnily následovně: Sociální pojištění: 3852 Kč; Zdravotní pojištění: 2968 Kč; Paušální daň: 7498 Kč. Pokud platíte zálohy v minimální výši či paušální daň, je třeba si trvalé příkazy upravit už od ledna.

4) Změny u dohod o provedení práce

 

Pozor, tato část týkající se DPP je platná až od 1.7.2024! Nově se výdělek ze všech dohod o provedení práce bude považovat jako na jeden celek, bez ohledu na počet zaměstnavatelů. V současnosti není příjem do 10 tis. Kč zatížen pojistným. Od 1.7.2024 bude limit u jedné dohody o provedení práce zvýšen na 25 % průměrné mzdy, což pro rok 2024 odpovídá hodnotě 10 500 Kč. V případě uzavření více dohod (byť s jinými zaměstnavateli) je sledován druhý limit a to 40 % průměrné mzdy, což pro rok 2024 odpovídá 17 500 Kč. Pokud zaměstnanec jeden z limitů překročí, bude jeho příjem zatížen pojistným.

Zvláště limit 40% může zaměstnavatelům způsobit značné potíže. Pokud člověka zaměstnají na dohodu za 10500 Kč/měsíc, ten samý člověk podepíše dohodu i u někoho jiného a v součtu přesáhne 17500 Kč/měsíc, bude zaměstnavatel muset z částky 10500 Kč odvést pojistné, i když se mu o tom zaměstnanec ani nezmíní. Výdělky z dohod se budou navíc muset povinně hlásit na příslušném tiskopise, což přináší další administrativní zátěž.

5) Změny v zaměstnaneckých benefitech

 

Výhodou zákonem jmenovaných nepeněžních zaměstnaneckých benefitů je především jejich osvobození od zdanění u zaměstnance. Nepeněžní příspěvky (např. na zdravotní prostředky/služby, na využití vzdělávacího zařízení, na rekreační pobyty/zájezdy, na sportovní či kulturní akce, na tištěné knihy) bylo dosud možno poskytovat zaměstnancům či jejich rodinným příslušníkům bez omezení. Nyní však pro osvobození těchto benefitů byla stanovena souhrnná hranice maximálně do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období (pro rok 2024 maximální limit: 21.983 Kč). Zaměstnavatel tedy musí nově v průběhu roku sledovat kumulativně veškeré poskytnuté benefity každému zaměstnanci a při překročení zmíněné hranice jim jejich hodnotu "přidanit" ve mzdě, čímž benefit ztratí svou daňovou výhodu.

Dochází ke sjednocení limitu příspěvku na stravování bez ohledu na poskytnutou formu (stravenka, stravenkový paušál nebo závodní stravování). Hranice 70 % výše stravného při služební cestě 5 – 12 hodin bude v roce 2024 činit 116,20 Kč a použije se jak pro osvobození stravenkového paušálu, tak na stravování poskytované nepeněžní formou. Dříve bylo poskytnutí stravenek a závodního stravování osvobozeno bez limitu. Dochází také ke srovnání podmínek pro dosažení nároku na osvobození. Příspěvek na stravování v jakékoliv formě bude osvobozen za podmínek:

  • odpracování alespoň 3 hodin v rámci jedné směny/dne
  • nevznkne během pracovní cesty nárok na stravné

Pro daňovou uznatelnost u zaměstnavatele byly limity zrušeny. Nárok na peněžitý příspěvek postačí mít stanovený v pracovní smlouvě, vnitřním předpise či kolektivní smlouvě.

Podrobnější informace o benefitech se dozvíte v našem samostatném článku zde

6) Ostatní daně

 

Opětovně dochází ke zvyšování sazeb všech spotřebních daní, zejména u daně z lihu a tabákových výrobků.

Dojde také ke zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí, zavedení inflačního koeficientu a dalším drobným změnám změnám v osvobozeních, stanovení poplatníků, stanovení základu daně apod.

Daňová opatření ve vztahu k Ukrajině jsou prodloužena i na rok 2023 a poplatníci si tak mohou i nadále odečíst hodnotu bezúplatných plnění až do výše 30 % základu daně a stále platí rozšířený okruh odčitatelných darů o dary v souvislosti s Ukrajinou a Ukrajině nebo osobám na Ukrajině usazeným.