COVID - Nepokryté náklady

 

COVID - Nepokryté náklady je alternativou k programu COVID - 2021. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Program nelze kombinovat s kompenzačním bonusem OSVČ. Kombinace s programem ANTIVRUS a s dalšími sektorovými programy (například COVID - Kultura, COVID - Ubytování) je možná.

Pro koho?

 • Fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského zákona (nebo obdobným způsobem)
 • Pokles obratu alespoň o 50% mezi rozhodným (1.1-31.3.2021) a srovnávacím (1.1.-31.3. 2019 nebo 1.1.-31.3.2020) obdobím
 • Prokázání existence "nepokrytých nákladů" (ztráty z "upraveného výkazu zisku a ztráty", snížené o dotace z některých kompenzačních programů - vychází se z údajů mezitimní účetní závěrky žadatele)
 • Neexistence nedoplatků vůči finančnímu úřadu a dalším veřejným institucím

Jak velká je dotace?

 • 60% "nepokrytých nákladů"
 • maximálně 40 mil. Kč

Jak zažádat?

Příjem žádostí na Ministertvo průmyslu a obchodu protřednictvím AIS MPO Portálu probíhá od 19.4.2021 do 19.7.2021. Do systému je nutné se registrovat, pokud tak již žadatel neučinil dříve (např. u programu COVID- nájemné). Pro úspěšnou registraci žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA) a Datovou schránku.

K žádosti je nutné přiložit:

 • upravený výkaz zisku a ztráty
 • výkaz o poklesu obratu
 • přehled dotací
 • čestné prohlášení

Podrobnější informace k progamu naleznete na stránkách MPO.

COVID - 2021

 

COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si můžou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Lze jej kombinovat pouze s programem ANTIVIRUS.

Pro koho?

 • Fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského zákona (nebo obdobným způsobem)
 • Pokles tržeb alespoň o 50% mezi srovnávaným (1.1-31.3.2021) a srovnávacím (1.1.-31.3. 2019 nebo 1.1.-31.3.2020) obdobím
 • alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků
 • Neexistence nedoplatků vůči finančnímu úřadu a dalším veřejným institucím

Jak velká je dotace?

 • 500 Kč na zaměstnance za každý den rozhodného období
 • 1.500 Kč za každý den rozhodného období, pokud má žadatel méně než 3 zaměstnance
 • za zaměstnance se považují rovněž:
  • tzv. spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů
  • jednatelé se smlouvou o výkonu funkce
 • Zkrácené úvazky se krátí (například poloviční -> 250 Kč/den)

Jak zažádat?

Příjem žádostí na Minsistertvo průmyslu a obchodu prostřednictvím AIS MPO Portálu probíhá od 12.4.2021 do 31.5.2021. Do systému je nutné se registrovat, pokud tak již žadatel neučinil dříve (např. u programu COVID- nájemné). Pro úspěšnou registraci žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA) a Datovou schránku.

Podrobnější informace k programu naleznete na stránkách MPO.

 

Proplácení testů na COVID-19 zaměstnanců a OSVČ

 

Od 1.4.2021 je možné zažádat o příspěvek na úhradu testů na COVID-19 prováděných od 1.3.2021. Žádat mohou nejen zaměstnavatelé za provedené testy na svých zaměstnancích, ale i OSVČ za testy provedené na sobě. Zde přinášíme základní shrnutí podmínek programu:

Jak velký je příspěvek?

 • Maximálně 60 Kč včetně DPH za 1 test
 • Na jednoho pojištěnce lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč)
 • Časový úsek mezi proplácenými testy musí být dlouhý alespoň 7 dní.

Jak zažádat?

Žádost se podává vždy zpětně za předchozí měsíc prostřednictvím této webové aplikace. V aplikaci je třeba vyplnit aktivační kód, který každému zaměstnavateli přišel do datové schránky (pokud nepřišel, zažádejte o něj zde a nemáte-li datovou schránku informujte se o postupu u své zdravotní pojišťovny). Dále je třeba se v aplikaci zaregistrovat. Fyzická osoba zastupující svého zaměstnavatele zvolí své přihlašovací jméno a heslo, které bude následně používat pro vstup do systému.

Pro vyplnění a odeslání samotné žádosti v aplikaci jsou potřeba tyto podklady:

 • Evidence testů prováděných na zaměstnancích. Doporučujeme údaje vyplnit do této jednoduché excelovské tabulky, ze které je možné požadovaná data nahrát přímo do aplikace.
 • Účetní/daňový doklad za nakoupené testy (test musí být schválený Ministerstvem zdravotnictví)

Které testy nelze vykázat?

 • Nelze vykázat více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval
 • Test za zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti
 • Test za zaměstnance, který po celou dobu trvání programu vykonává práci na home-office
 • Test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.
 • Test za zaměstnance, kteří v době testování doložili negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu.
 • Test za zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • Kontrola výše zmíněných podmínek je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven

Pro detailnější informace navštivte oficiální webové stránky programu.

 

Daňové úlevy

 

EET byla pozastavena až do 1.1.2023!

Ministryně financí vydala generální pardon, kterým promíjí:

 • pokutu za opožděné podání přiznání a úrok z prodlení při podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2020 při podání přiznání do 3.5.2021 (1.6.2021 pokud podáno elektronicky)
 • pokutu za opožděné podání přiznání a úrok z prodlení vztahující se k silniční dani za rok 2020, pokud poplatník podá přiznání a uhradí daň do 1.4.2021
 • pokutu za opožděné podání přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud bude podáno do 1.4.2021

Institut zpětného uplatnění daňové ztráty - pokud poplatník vykáže v daňovém přiznání daňovou ztrátu, může si o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za předchozí dva roky prostřednictvím podání dodatečného daňového přiznání za tyto roky. Zákon dokonce umožňuje uplatnit "očekávanou" daňovou ztrátu za rok 2020 na daňovou povinnost z roku 2019. To znamená, že poplatník si může podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019 a uplatnit v něm odhadnutou výši daňové ztráty za rok 2020. Konkrétní postup, jak očekávanou ztrátu uplatnit je popsán zde. Upozorňujeme však, že pokud svůj odhad ztráty "přestřelí", bude mu rozdíl doměřen i s úrokem z prodlení.

Došlo k prominutí správních poplatků za podání některých žádostí na FÚ (např. žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, žádost o potvrzení bezdlužnosti)

Byla snížena sazba silniční daně o 25% pro vozidla nad 3,5 tuny.

Byla zrušena daň z nabytí nemovitých věcí (neboli daň z převodu nemovitosti)

Podrobnější informace můžete najít na stránkách MF nebo na stránkách Finanční správy

Pokrytí nákladů na mzdy zaměstnanců (tzv. program "Antivirus")

 

"Antivirus" je program MPSV na ochranu zaměstnanosti. Jeho prostřednictvím je zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci nemohou z důvodů opatření proti COVID-19 pracovat, přispíváno na mzdy.

O podporu se zaměstnavatelé mohou hlásit prostřednictvím webové aplikace MPSV. Zaměstnavatelům je poskytována jako částečná kompenzace za náhrady mezd, které vyplatili svým zaměstnancům za dobu, kterou zaměstnanci nepracovali z důvodu překážek v práci. Tuto překážku a konkrétní dny (hodiny) musí zaměstnavatel zaměstnanci řádně oznámit. Vzor oznámení překážky na straně zaměstnavatele naleznete zde. Upozorňujeme, že program nepřispívá na mzdu zaměstnance za dobu, kterou skutečně odpracoval (na pracovišti nebo z domova).

Příspěvky vyplácí úřady práce zpětně, po řádném zaplacení všech mezd, náhrad a povinných odvodů z nich. Více o tomuto programu můžete nalézt na stránkách MPSV, kompletní manuál pro zaměstnavatele k získání podpory naleznete zde. Obecné podmínky pro proplacení dotace jsou:

 • platný pracovní poměr s účastí na sociálním a nemocenském pojištění
 • dodržování zákoníku práce
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
 • musí být vyplacena mzda a uhrazeny odvody

Režimy programů:

Antivirus A Plus

 • Pro koho: nuceně uzavřené nebo významně omezené provozy kvůli vládním opatřením
 • Výše příspěvku: 100% vyplacené náhrady mzdy i s odvody (maximálně 50.000 CZK)

Antivirus A

 • Pro koho: zaměstnavatel, jehož zaměstnanci byla nařízena karanténa
 • Výše příspěvku: 80% vyplacené náhrady mzdy i s odvody (maximálně 39.000 CZK)

Antivirus B

 • Pro koho: překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru
 • Výše příspěvku: 60% vyplacené náhrady mzdy i s odvody (maximálně 29.000 CZK)

Nový kompenzační bonus 2021

 

Kompenzační bonus je podpora 500 či 1000 Kč/den pro společníky malých s.r.o. a OSVČ, kteří byli zasaženi vládními opatřeními v době nouzového stavu. Žádat se může za vyhlášená bonusová období (měsíce únor a březen). Kompenzační bonus lze kombinovat pouze s formami vládní podpory:  programem Antivirus, programem COVID - nájemné. Zde je stručný přehled podmínek programu:

Kdo má nárok? (tzv. subjekt kompenzačního bonusu)

 • OSVČ (hlavní i vedlejší)
 • Společník s.r.o. - max. 2 společníci; obrat alespoň 180.000Kč/rok; není v úpadku; rezident ČR
 • Dohodář - DPP nebo DPČ s účastí na nemocenském pojištění (většinou tedy dohody nad 10.000 Kč)
 • Není nárok při: podpoře v nezaměstnanosti; nespolehlivosti plátce DPH

Kdy vzniká nárok?

Nárok vzniká za každý den, kdy v důsledku onemocnění COVID-19 nebo krizových opatření vlády:

 • je uzavřena nebo omezen provoz provozovny
 • je nařízena karanténa nebo izolace subjektu bonusu nebo jeho zaměstnance
 • subjekt bonusu nebo jeho zaměstnanec pečuje o dítě
 • omezení poptávky po výrobcích/službách OSVČ nebo společnosti s.r.o.
 • omezení či ukončení dodávek/služeb potřebných pro výkon činnosti OSVČ/s.r.o.

V důsledku těchto opatření musela být navíc činnost tzv. významně dotčena. Proto je třeba provést test poklesu příjmů, který se provádí porovnáním výše příjmů v tzv. srovnávacím a srovnávaném období, přičemž:

 • srovnávací období: 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Například žádá-li subjekt o kompenzační bonus za únor 2021, srovnávací období je 11/18-01/19 nebo 11/19-01/20 - může se zvolit to výhodnější.
 • srovnávané období: kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období. Například žádá-li subjekt o kompenzační bonus za únor 2021, srovnávací období je leden 2021

Aby byla činnost významně dotčena, výše příjmů z prodeje výrobků, zboží a služeb nesmí ve srovnávaném období dosáhnout 50% průměrné měsíční výše těchto příjmů ve srovnávacím období.

To vše platí, pokud takto  významně dotčená činnost byla zároveň ještě převažujícím příjmem (tvořila alespoň polovinu příjmů) v srovnávacím období (viz. výše), případně lze vztáhnout také vůči období 06-09/2020.

Výše bonusu

 • 500 Kč/den pro všechny dohodáře
 • 500 Kč/den pro OSVČ/s.r.o. z důvodu karantény
 • 1000 Kč/den pro OSVČ/s.r.o. ve všech ostatních případech - výše podpory však nesmí přesáhnout rozdíl mezi výši příjmů ve srovnávacím (viz. výše) a srovnávaném období (měsíc předcházející měsíci, za který se žádá)

Jak zažádat?

 • Vyplňte žádost a čestné prohlášení  ve webové aplikaci Finanční správy - pečlivě přečtěte vysvětlivky k jednotlivým kolonkám
 • Zašlete žádost elektronicky (datovou schránkou nebo emailem), poštou nebo osobně na podatelně FÚ
 • Lhůta pro podání žádosti:
  • Za první bonusové období (únor) do 3. května 2021.
  • Za druhé bonusové období (březen) do 1. června 2021
  • Za třetí bonusové období (duben) do 1. července 2021.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Finanční správy.

Příspěvek na nájemné

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo již 3. výzvu k programu COVID – Nájemné. Žádosti bude možné podávat od 22. ledna 2021, 9:00 hodin do 22. března 2021.

Vyřízení dotace je poměrně náročný administrativní proces, podrobné informace k němu naleznete na stránkách MPO. Zde vám přinášíme jeho základní charakteristiky:

Žádat může:

 • Fyzická i právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem.
 • Užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy (nikoliv se spřízněnou osobou)
 • V provozovně byla zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v důsledku usnesení vlády č. 1376 NEBO zakázána nebyla (výjimky v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení), ale v důsledku mimořádných a krizových opatření v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 klesly tržby alespoň o 66 %.

Výše podpory je 50% z nájemného za splnění dvou základních podmínek:

 • Již není třeba poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % nájemného
 • Uhrazení alespoň 50 % nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti

Je nutno doložit:

 • Čestné prohlášení
  • příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy
  • pronajímatele, že pronajímá provozovnu a poskytl žadateli potřebnou slevu (od třetí výzvy již není třeba úředně ověřený podpis)
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020
 • Doklad potvrzující uhrazení alespoň 50% rozhodného nájemného na danou provozovnu
 • Žádosti je možné podávat od 21. října on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z webu MPO.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím NIA – elektronické identity a portálu AIS MPO. Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná. Podrobnosti naleznete na www.eidentita.cz. a AIS MPO.

"Ošetřovné" pro OSVČ

 

Poskytování této podpory skončilo v lednu 2021. Od února 2021  je péče o dítě brána jako jeden z titulů vzniku nároku na kompenzační bonus (odkaz zde), avšak při splnění dalších podmínek tohoto programu (např. pokles příjmů alespoň o 50% apod.).

Jedná se o speciální programové opatření pro živnostníky, kteří v souvislosti s karanténou musí zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat.

 • Pomoc formou dotace vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě žádosti
 • Nárok na ošetřovné mají OSVČ (včetně "spolupracujících osob" vyjma společníků v.o.s.), které přišly o příjem z podnikatelské činnosti v důsledku:
  • péče o dítě (mladší 10 let, navštěvující školská či jiná dětská zařízení uzavřená v důsledku koronaviru, pokud ošetřovné nečerpá jiná osoba)
  • péče o postiženou osobu alespoň ve stupni I
 • Výše "ošetřovného" je 400 Kč/den - za říjen se jedná o 16 dní, tedy maximální výše podpory činí 6400 Kč (uzavření škol 14.10 a nepočítají se podzimní prázdniny)
 • Žádosti o dotace se vyplňují prostřednictvím formuláře zaslaného na MPO za každý vyhlášený měsíc, odeslat ji lze datovou schránkou nebo papírově poštou
 • Žadatel čestným prohlášením prokazuje:
  • OSVČ jako hlavní činnost
  • že je malý nebo stření podnikatel
  • absenci nedoplatků vůči FÚ, ČSSZ a ZP

Více informací o "ošetřovném" pro OSVČ můžete najít na stránkách MPO.

Odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění + odklad odvodů za zaměstnance

 

Od září platí opět povinnost platit zálohy na SP a ZP!!! OSVČ od března do srpna 2020 (6 měsíců) nemusely platit předepsané zálohy na SP a ZP! V ročním vyúčtování se jim pak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám za 6 měsíců. Tato částka se živnostníkům zcela prominula.

Zdravotní pojištění (dle zákona č. 134/2020 Sb.)

 • Všem OSVČ je na šest měsíců odpuštěna platba až do výše stanoveného minima (2 352 Kč) na zdravotní pojištění, OBZP a zaměstnavatelé resp. zaměstnanci platby odpuštěné nemají.
  • pokud OSVČ platí zálohy v minimální (nebo nižší) výši -> zálohy budou prominuty v plné výši
  • pokud OSVČ platí zálohy vyšší než minimální -> rozdíl je splatný až při podání přehledu za rok 2020
 • Termín pro podání Přehledu za rok 2019 se posouvá na 3.8. 2020
 • Pokud se podá přehled, je povinností uvedený dluh v přehledu uhradit do 8 dnů
 • Pokud by živnostníci nadále hradili zálohy v běžném režimu, pak se 14.112 Kč (2.352 x 6) započítá na zálohu za září a následně se vše srovná v rámci Přehledu za rok 2020

Další informace o zdravotním pojistném pro OSVČ můžete najít na stránkách VZP

Sociální pojištění (dle zákona č. 136/2020):

 • Není povinností platit zálohy za období březen až srpen 2020
  • Odvádí-li OSVČ minimální zálohy -> odpuštěno v plné výši
  • Odvádí-li OSVČ vyšší než minimální zálohy -> za březen až srpen nemusí platit nic -> rozdíl mezi skutečnou a minimální výší zálohy doplatí až při ročním zúčtování
 • Přehled za rok 2019 je podle vyjádření MPSV možno podat bez sankcí až do 3.8.2020
 • Při podání přehledu za rok 2020 se výše pojistného snižuje o částku 15.264 Kč (2.544 x 6) u hlavní činnosti a o částku 6.108 Kč (1018 x 6) u vedlejší činnosti, a to za podmínky, že v měsíci březen až srpen byla alespoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost (OSVČ se nepřihlásí na pracovní úřad).
 • Doba mezi březnem a srpnem se živnostníkům bude započítávat pro důchodové nároky

Další informace o sociálním pojistném pro OSVČ můžete najít na stránkách MPSV

Částečné prominutí odvodů sociálního pojistného za zaměstnance (program již ukončen!!!)

MPSV v rámci programu Antivirus C rozhodlo o částečném odpuštění odvodů pojistného za zaměstnance na sociální pojištění.

Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění. Jednomu zaměstnanci lze vyměřovací základ snížit maximálně o 52.253 Kč.

Kdo má nárok?

 • zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění. (Včetně zaměstnanců na mateřské, rodičovské či neplacené dovolené)
 • počet zaměstnanců a úhrn vyměřovacích základů ke konci každého z promíjených měsíců se v porovnání se stavem k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10%

Kdo nemá nárok?

 • zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce (např. státní instituce)
 • poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
 • daňový nerezident ČR nebo EU

Jak uplatnit?

 • na běžném tiskopise „Přehled o výši pojistného“ zaslaném elektronicky na OSSZ
 • zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného
 • postup zaměstnavatele bude OSSZ případně kontrolovat až následně v rámci kontrol
 • po podání přehledu za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen už dodatečné uplatnění není možné

Více informací naleznete na stránkách MPSV

Odklad odvodů pojistného za zaměstnance

OSVČ se mohou také rozhodnout pro odklad odvodů pojistného za své zaměstnance na sociální zabezpečení za květen až červenec.

Pokud tento dluh uhradí do 20.10.2020, bude jim běžně vyměřené penále sníženo o 80%. Výše penále je dle zákona 0,05% dlužné částky za den. Při tomto snížení tedy bude činit pouze 0,01% denně (za odkládaný čtvrt rok tedy dohromady přibližně 1%). Zaměstnavatelé navíc nebudou muset hradit penále vůbec, pokud nepřesáhne 1000 korun. Pokud však zaměstnavatel svůj dluh do 20. října neuhradí, bude se penále počítat v obvyklé výši.

Zákon předpokládá automatické odložení plateb, není tedy třeba nic hlásit ani o nic žádat. Pokud tedy platba za květen tedy do 20.6. nebude zaslána, aplikuje se režim sníženého výpočtu penále.

Bezúročné úvěry a bankovní záruky

 

Úvěr COVID I a záruky COVID II a COVID Praha

Příjem žádostí do všech těchto programů již byl ukončen!

Záruka COVID III

Ve vládou schváleném programu COVID III poskytují komerční banky podnikatelům a OSVČ úvěry, na které ČMZRB pouze vystavuje záruky.

Podmínky záruky

 • úvěry sjednané od 18. 5. 2020 do 31. 12. 2021
 • pro firmy s nejvýše 500 zaměstnanci
 • ručení do výše 90 %, maximálně 45 milionů korun pro firmy s nejvýše 250 zaměstnanci
 • ručení do výše 80 %, maximálně 40 milionů korun pro firmy s 250 až 500 zaměstnanci
 • plnění z ručení je omezeno 30 % výše všech úvěrů, poskytnutých jednou bankou v rámci programu COVID III

Omezení výše ručení

 • maximálně do dvojnásobku ročních mzdových nákladů, nebo
 • 25 % celkového obratu v roce 2019
 • na maximálně tři roky

Určení úvěru

 • podniky a OSVČ do 500 zaměstnanců
 • omezení ekonomické aktivity v důsledku koronavirových opatření
 • financování provozních výdajů (mzdy, nájemné, energie, dodavatelské faktury atd.) a nově také úvěry investiční!

Konkrétnější informace naleznete na stánkách ČMZRB nebo u své banky.