Nový kompenzační bonus 2022

 

Kompenzační bonus je podpora 500 či 1000 Kč/den pro společníky malých s.r.o., OSVČ a pracovníků na DPP, kteří byli zasaženi vládními opatřeními v době nouzového stavu. Žádat se může za vyhlášená bonusová období (22.11.-31.12.2021 a 1.1.-31.1.2021). Kompenzační bonus lze kombinovat pouze s formami vládní podpory:  programem Antivirus, programem COVID - nájemné. Zde je stručný přehled podmínek programu:

Kdo má nárok? (tzv. subjekt kompenzačního bonusu)

 • OSVČ (hlavní i vedlejší)
 • Společník s.r.o. - max. 2 společníci; obrat alespoň 120.000Kč/rok; není v úpadku; rezident ČR
 • Dohodář - DPP nebo DPČ s účastí na nemocenském pojištění (většinou tedy dohody nad 10.000 Kč)
 • Není nárok při: podpoře v nezaměstnanosti; nespolehlivosti plátce DPH; čerpání doatcí z programu Antivirus na společníka

Kdy vzniká nárok?

Nárok vzniká, pokud je činnost subjektu tzv. významně dotčena. Proto je třeba provést test poklesu příjmů. Příjmy mezi tzv. srovnávacím a srovnávaném období musí poklesnout alespoň o 30%, přičemž:

 • srovnávací období: červen-říjen 2021 (případně z důvodu sezónního charakteru jakékoliv tříměsíční období v intervalu 1.11.2019-31.3.2020)
 • srovnávané období: kalendářní měsíc měsíc bonusového období (prosinec 2021 a leden 2022)

Činnost se nepovažuje za významně dotčenou a nárok na KB tedy nevzniká, pokud je pokles příjmů způsobem zjevně jinými skutečnostmi, než:

 • dopady protipandemických opatření
 • péčí o dítě subjektu nebo jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19
 • nařízené karantény nebo izolace subjektu

To vše platí, pokud takto  významně dotčená činnost byla zároveň ještě převažujícím příjmem (tvořila alespoň polovinu příjmů) v srovnávacím období (viz. výše).

Výše bonusu

 • 500 Kč/den pro všechny dohodáře
 • 500 Kč/den pro OSVČ/společníka pouze z důvodu karantény/izolace
 • 1000 Kč/den pro OSVČ/společníka ve všech ostatních případech - výše podpory však nesmí přesáhnout rozdíl mezi výši příjmů ve srovnávacím (viz. výše) a srovnávaném období (měsíc předcházející měsíci, za který se žádá)

Jak zažádat?

 • Vyplňte žádost a čestné prohlášení  ve webové aplikaci Finanční správy - pečlivě přečtěte vysvětlivky k jednotlivým kolonkám
 • Zašlete žádost elektronicky (datovou schránkou nebo emailem), poštou nebo osobně na podatelně FÚ
 • Lhůta pro podání žádosti:
  • Za první bonusové období (konec 2021) do 28.února 2022.
  • Za druhé bonusové období (leden 2022) do 31. března 2022

Podrobnější informace naleznete na stránkách Finanční správy.

COVID - Nepokryté náklady

 

COVID - Nepokryté náklady je alternativou k programu COVID - 2021. Firmy si mohou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Program nelze kombinovat s kompenzačním bonusem OSVČ. Kombinace s programem ANTIVRUS a s dalšími sektorovými programy (například COVID - Kultura, COVID - Ubytování) je možná.

Pro koho?

 • Fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského zákona (nebo obdobným způsobem)
 • Pokles obratu alespoň o 30% mezi rozhodným (1.11.-31.12.2021) a srovnávacím (1.11.-31.12. 2019 nebo 1.11.-31.12.2018) obdobím
 • Vykázáná ztráta v rozhodném období
 • Prokázání existence "nepokrytých nákladů" (ztráty z "upraveného výkazu zisku a ztráty", snížené o dotace z některých kompenzačních programů - vychází se z údajů mezitimní účetní závěrky žadatele)
 • Neexistence nedoplatků vůči finančnímu úřadu a dalším veřejným institucím

Jak velká je dotace?

 • 40% "nepokrytých nákladů" při poklesu obratu o 30-50%
 • 70% "nepokrytých nákladů" při poklesu obratu o 50%+
 • 90% "nepokrytých nákladů" při poklesu obratu o 70%+ (jen pro mikropodniky)
 • maximálně 30 mil. Kč

Jak zažádat?

Příjem žádostí na Ministertvo průmyslu a obchodu probíhá protřednictvím AIS MPO Portálu. Do systému je nutné se registrovat, pokud tak již žadatel neučinil dříve (např. u programu COVID- nájemné). Pro úspěšnou registraci žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA) a Datovou schránku.

K žádosti je nutné přiložit:

 • upravený výkaz zisku a ztráty
 • výkaz o poklesu obratu
 • přehled dotací
 • čestné prohlášení

Podrobnější informace k progamu naleznete na stránkách MPO.

COVID - 2021

 

COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si můžou vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Lze jej kombinovat pouze s programem ANTIVIRUS.

Pro koho?

 • Fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského zákona (nebo obdobným způsobem)
 • Pokles tržeb (výnosů z vlastních výkonů a zboží) alespoň o 30% mezi srovnávaným (1.11.-31.12.2021) a srovnávacím (1.11.-31.12. 2019) obdobím
 • alespoň jednoho zaměstnance (případně osobu se smouvou o výkonu funkce)

Jak velká je dotace?

 • Pokles tržeb o 30-50%: 300 Kč x počet zaměstnanců x počet dní rozhodného období
 • Pokles tržeb o 50%-100%: 500 Kč x počet zaměstnanců x počet dní rozhodného období
 • 1.500 Kč za každý den rozhodného období, pokud má žadatel méně než 3 zaměstnance
 • za zaměstnance se považují rovněž:
  • tzv. spolupracující osoby podle zákona o daních z příjmů
  • jednatelé se smlouvou o výkonu funkce
 • Zkrácené úvazky se krátí (například poloviční -> 250 Kč/den)

Jak zažádat?

Příjem žádostí na Minsistertvo průmyslu a obchodu probíhá prostřednictvím AIS MPO Portálu. Do systému je nutné se registrovat, pokud tak již žadatel neučinil dříve (např. u programu COVID- nájemné). Pro úspěšnou registraci žadatel potřebuje funkční e-mailovou schránku, eIdentitu (NIA) a Datovou schránku.

Podrobnější informace k programu naleznete na stránkách MPO.

 

Proplácení testů na COVID-19 zaměstnanců a OSVČ

 

Od 1. 1. 2022 bude možné prostřednictvím této aplikace podávat žádosti o příspěvek na podporu provádění samodběrových testů COVID-19. Žádat mohou nejen zaměstnavatelé za provedené testy na svých zaměstnancích, ale i OSVČ za testy provedené na sobě. Zde přinášíme základní shrnutí podmínek programu:

Jak velký je příspěvek?

 • Maximálně 60 Kč včetně DPH za 1 test
 • Na jednoho pojištěnce lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč)
 • Časový úsek mezi proplácenými testy musí být dlouhý alespoň 7 dní.

Jak zažádat?

Žádost se podává vždy zpětně za předchozí měsíc prostřednictvím této webové aplikace. V aplikaci je třeba vyplnit aktivační kód, který každému zaměstnavateli přišel do datové schránky (pokud nepřišel, zažádejte o něj zde a nemáte-li datovou schránku informujte se o postupu u své zdravotní pojišťovny). Dále je třeba se v aplikaci zaregistrovat. Fyzická osoba zastupující svého zaměstnavatele zvolí své přihlašovací jméno a heslo, které bude následně používat pro vstup do systému.

Pro vyplnění a odeslání samotné žádosti v aplikaci jsou potřeba tyto podklady:

 • Evidence testů prováděných na zaměstnancích. Doporučujeme údaje vyplnit do této jednoduché excelovské tabulky, ze které je možné požadovaná data nahrát přímo do aplikace.
 • Účetní/daňový doklad za nakoupené testy (test musí být schválený Ministerstvem zdravotnictví)

Které testy nelze vykázat?

 • Nelze vykázat více testů, než dle faktury ve skutečnosti zakoupil/aplikoval
 • Test za zaměstnance, který nepracuje na jeho pracovišti
 • Test za zaměstnance, který po celou dobu trvání programu vykonává práci na home-office
 • Test za zaměstnance, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.
 • Test za zaměstnance, kteří v době testování doložili negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu.
 • Test za zaměstnance, kteří jsou již očkovaní proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.
 • Kontrola výše zmíněných podmínek je v kompetenci jednotlivých zdravotních pojišťoven

Pro detailnější informace navštivte oficiální webové stránky programu.

 

Pokrytí nákladů na mzdy zaměstnanců (tzv. program "Antivirus")

 

"Antivirus" je program MPSV na ochranu zaměstnanosti. Jeho prostřednictvím je zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci nemohou z důvodů opatření proti COVID-19 pracovat, přispíváno na mzdy.

O podporu se zaměstnavatelé mohou hlásit prostřednictvím webové aplikace MPSV. Zaměstnavatelům je poskytována jako částečná kompenzace za náhrady mezd, které vyplatili svým zaměstnancům za dobu, kterou zaměstnanci nepracovali z důvodu překážek v práci. Tuto překážku a konkrétní dny (hodiny) musí zaměstnavatel zaměstnanci řádně oznámit. Vzor oznámení překážky na straně zaměstnavatele naleznete zde. Upozorňujeme, že program nepřispívá na mzdu zaměstnance za dobu, kterou skutečně odpracoval (na pracovišti nebo z domova).

Příspěvky vyplácí úřady práce zpětně, po řádném zaplacení všech mezd, náhrad a povinných odvodů z nich. Více o tomuto programu můžete nalézt na stránkách MPSV, kompletní manuál pro zaměstnavatele k získání podpory naleznete zde. Obecné podmínky pro proplacení dotace jsou:

 • platný pracovní poměr s účastí na sociálním a nemocenském pojištění
 • dodržování zákoníku práce
 • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
 • musí být vyplacena mzda a uhrazeny odvody

Režimy programů:

Antivirus A Plus

 • Pro koho: nuceně uzavřené nebo významně omezené provozy kvůli vládním opatřením
 • Výše příspěvku: 100% vyplacené náhrady mzdy i s odvody (maximálně 50.000 CZK)

Antivirus A

 • Pro koho: zaměstnavatel, jehož zaměstnanci byla nařízena karanténa
 • Výše příspěvku: 80% vyplacené náhrady mzdy i s odvody (maximálně 39.000 CZK)

Antivirus B

 • Pro koho: překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru
 • Výše příspěvku: 60% vyplacené náhrady mzdy i s odvody (maximálně 29.000 CZK)